Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne tabi olan işletmelerin, çevre mevzuatına istinaden uygulaması gereken işlemlerin ilk aşaması Geçici Faaliyet Belgesi alınması sayılabilir.  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilen konu ve kapasite dahilinde faaliyet gösteren işletmeler, yönetmelik hükümlerini yerine getirmelidir. Yönetmelik hükümleri gereğince, ek listelerinde belirtilen konu ve kapasiteler ile yönetmeliğe dahil olan işletmeler Çevre İzin/Lisans Belgesi almak zorundadır. Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin oluşturulması bir süreç dahilinde gerçekleştirilir. Bu süreç kapsamında işletmenin fiziksel şartları sağlandıktan sonra Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapılır.

İşletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapabilmesi için sağlaması gereken şartlar bulunmaktadır. İşletmenin ilk olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında çalışmalarının tamamlanmış olmasıdır. Zira, süreç kapsamında ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış olan, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Olumlu kararları ya da ÇED Kapsamdışı yazısının alınmış olması gerekmektedir. İkinci olarak tesise ait kapasite raporunun bulunması gerekmektedir. İşletme, kapasite raporundan muaf ise bu durumu kanıtlar nitelikte resmi belgenin bulunması zorunludur.

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun yapılabilmesi için istenen ortak bilgi ve belgeler;

  • ÇED Kararı (ÇED Olumlu Belgesi, ÇED Gerekli Değildir Belgesi ya da ÇED Kapsamdışı Yazısı)
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Kapasite Raporu (Kapasite Raporundan Muaf ise Muaf Olduğuna Dair Yazı)
  • İşletmenin İş Akım Şeması ve Proses Özeti
  • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

İşletmenin konusu ve konumuna göre gerekli olan diğer belgeler;

  • Eğer mevzuat gereği muafiyet uygulanacak ise muafiyet yazıları (Hava Emisyonu, Çevresel Gürültü, Atıksu Deşarjı ya da Derin Deniz Deşarjı konulu)

İşletme bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyet, çevre lisansı alınmasını gerektiren bir faaliyet konusu ise bu tesisler için gerekli olan belgeler Yönetmeliğin Ek-3B’sinde belirtilmiş olmakla birlikte ilerleyen dönemlerde Güncel Bilgi Yayınları bölümümüzde detaylı olarak bilgilendirme yazıları paylaşılacaktır.

Çevre Lisansı konuları;

  • Geri Kazanım
  • Bertaraf
  • Ön İşlem
  • Ara Depolama

Ülkemizde uygulanan atık yönetimi politikasına göre çevre lisansı sahibi olan işletmeler; atıkların işlenmesi, depolanması, yönetilmesi konularında faaliyet gösterebilmektedir.

Çevre İzni ya da Çevre İzin ve Lisansı alınmasının ilk aşaması Geçici Faaliyet Belgesi alınmasıdır. GFB, bir yıl süre ile geçerlilik süresi olan bir belge olmasına rağmen, belgenin alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde Çevre İzin/Lisans başvurusunun yapılması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi başvurularında tüm süreç elektronik ortamdan gerçekleşmektedir.

ENMARİN Çevre Danışmanlık

ENMARİN olarak, yatırımlarınızda ÇED Yönetmeliği uygulamaları ve faaliyet aşamasında çevre danışmanlık hizmetleri olmak üzere, çevre mevzuatı uyarınca yükümlü olduğunuz bütün konular için danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizlere ulaşmak için iletişim sayfamızda belirtilen irtibat kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.