Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için uygulanan ÇED süreci neticesinde faaliyetin gerçekleştirilmesinde sakınca görülmemesi durumunda ÇED Olumlu kararı verilmektedir. ÇED Olumlu kararı verilen faaliyetler için, ÇED sürecinin İDK Toplantısı aşamasında belirlenen periyotlarda izleme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen izleme çalışmaları, Proje İlerleme Raporu olarak derlenir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur.

Proje İlerleme Raporu’nun İçeriği

Proje İlerleme Raporu, faaliyet kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemlerin ÇED Raporu’nda belirtildiği şekilde yapılıp yapılmadığını taahhütlere uygunluğu içeren bir rapordur. ÇED Raporu içerisinde faaliyete ilişkin olarak verilmiş olan taahhütler, ilerleme raporunda değerlendirilir. İlerleme raporu faaliyet alanı ve faaliyete ilişkin fotoğraflar ile desteklenmektedir. Taahhütlerin uygunluğu nitel ve nicel gözlemler ile desteklenmektedir. Aynı zamanda alınması gerekli diğer izinlerin alındığına dair belgeler de eklenebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan ilerleme raporuna ilave olarak ek bilgi talep edilebilir.

Proje İlerleme Raporu sunma yükümlülüğü, 08.07.2019 tarihinden sonra Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilen projeler için geçerlidir. Hazırlanacak rapor, proje sahibi firma ve hazırlayan firma tarafından karşılıklı olarak imzalanır ve en az üç nüsha düzenlenir. Hazırlanan nüshalardan bir tanesi Bakanlığa sunulur. Bir nüsha yetkili mercii tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde ibraz edilmek üzere proje sahibinde bulunur. Üçüncü nüsha ise raporu hazırlayan firmada bulundurulur.

Proje İlerleme Raporu‘nu hazırlayacak olan firmanın sahip olması gereken iki kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerden bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesini almış olmasıdır. Diğer kriter ise raporlamasını gerçekleştireceği projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlamamış olmasıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlayan firmanın aynı proje için Proje İlerleme Raporunu hazırlayamayacağı açıkça belirtilmiştir.

ÇED İzleme ve Kontrol Faaliyetlerinin tekrar Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine dahil edilmesi, 08.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile gerçekleşmiştir. Hazırlanacak rapor formatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın web sayfasında yayımlanmıştır.

ENMARİN olarak, Türkiye’nin her yerinde ÇED İzleme ve Kontrol faaliyetlerini gerçekleştirebiliriz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle tanışmak için iletişim sekmemizde belirtilen kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.